Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Support by Juul gevestigd te Nunspeet onder KvK nummer 81795238.

2. Opdrachtgever: degene met wie een overeenkomst is aangegaan.

3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Support by Juul en opdrachtgever, waarbij Support by Juul zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het leveren van de prestatie en de opdrachtgever zich verplicht tot het betalen van een geldsom. 

4. Particulier: een opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5. Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Support by Juul.

2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

3. Afwijken van onze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden of van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.

6. Hetgeen in de overeenkomst is bepaald prevaleert boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald indien sprake is van strijdigheid.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

2. Aanvaarding geschiedt door bevestiging via de mail aan Support by Juul of via een schriftelijk akkoord op een offerte.

3. De offerte heeft een geldigheid van 14 dagen. Daarna is Support by Juul bevoegd de inhoud van de offerte te wijzigen.

Artikel 4: Prijzen

1. Alle door Support by Juul gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De prijzen dienen inclusief BTW kosten te worden betaald.

3. Support by Juul heeft het recht de prijzen te verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijke prijs gebaseerd is op onjuiste informatie. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze prijs het gevolg is van onjuiste informatievoorziening van de klant.

4. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

5. Reiskosten, kosten van derden en overige kosten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht, worden naast de tarieven afzonderlijk in rekening gebracht

6. Overige prijsverhogingen die niet te wijten zijn aan de schuld van de opdrachtgever geschieden voor bestaande klanten te allen tijde in overleg.

7. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Support by Juul, mits de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.

Artikel 5: Betaling

1. Website: de opdrachtgever is verplicht tot het doen van een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag bij het aanschaffen van een website pakket. Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te worden betaald.

2. Indien de opdrachtgever een strippenkaart aanschaft dient de opdrachtgever vooraf 100% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3. Technische ondersteuning door Support by Juul dient achteraf, aan de hand van een uurtarief, door de opdrachtgever te worden betaald.

4. Voor extra uitgevoerde werkzaamheden kan Support by Juul achteraf een uurtarief in rekening brengen. De opdrachtgever dient de factuur voor deze werkzaamheden binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te betalen. Deze factuur wordt achteraf verzonden.

5. Het uurtarief van Support by Juul wordt per 30 minuten afgerond.

6. Indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting voldoet, ontvangt deze spoedig een betalingsherinnering waarbij alsnog een termijn van 7 dagen wordt gegund om aan de betalingsverplichting te voldoen.

7. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

8. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 200,- te vermeerderen met omzetbelasting (BTW).

9. Support by Juul is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

10. De opdrachtgever blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6: Levering

1. Support by Juul levert de prestatie binnen de met de opdrachtgever afgesproken termijn. De leveringstermijn verschilt per opdracht en wordt met de opdrachtgever overeengekomen.

2. Indien de levering onverwacht langer blijkt te duren, wordt dit tijdig aan de opdrachtgever medegedeeld.

3. De leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd.

4. De opdrachtgever is mede verantwoordelijk voor het mogelijk maken van een tijdige levering door Support by Juul. De opdrachtgever dient zich daarom in te spannen om Support by Juul tijdig te voorzien van alle informatie en/of materialen die Support by Juul nodig heeft om binnen de overeengekomen termijn de overeenkomst na te komen.

5. Support by Juul kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van latere levering.

Artikel 7: Feedback

1. Support by Juul spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. Daarbij neemt zij de eisen van goed vakmanschap in acht.

2. De opdrachtgever dient feedback op website tijdens het feedbackgesprek bij Support by Juul in te dienen. Indien de opdrachtgever, zonder geldige reden, geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot het leveren van feedback, is Support by Juul bevoegd de deadline voor oplevering naar eigen inzicht te verplaatsen.

3. Na het programmeren van de website en het testen ervan heeft de opdrachtgever recht op een laatste feedbackronde.

4. Na de laatste feedbackronde is het niet meer mogelijk grote wijzigingen door te voeren, enkel tegen een uurtarief. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het wijzigen van pagina’s, het toevoegen ervan of het wijzigen van de lay-out. Het is nog wel mogelijk teksten of foto’s te wijzigen, indien dit binnen de periode valt waarbinnen de opdrachtgever recht heeft op website onderhoud. Daarbij dient het te gaan om kleine wijzigingen, het is bijvoorbeeld niet toegestaan gehele alinea’s/pagina’s toe te voegen.

Artikel 8: Onderhoud website

1. Support by Juul kan, indien daartoe opdracht is gegeven, onderhoud verrichten aan de website van opdrachtgever. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Support by Juul onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

2. Indien er een onderhoudsabonnement is afgesloten bij Support by Juul door de opdrachtgever wordt de software van de website onderhouden door Support by Juul. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en thema’s. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken.

3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk, althans per e-mail te melden aan Support by Juul, waarna Support by Juul overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten of storingen naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Support by Juul gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met de opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

4. De opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Support by Juul.

5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Support by Juul, heeft de opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.

6. Ten behoeve van het onderhoud is Support by Juul bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de website door derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld.

7. Support by Juul is bij onderhoud tevens afhankelijk van (toe)leverancier(s) en derden. Support by Juul is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Support by Juul dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.

8. Support by Juul zal zich inspannen om door de opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Support by Juul een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Support by Juul dit schriftelijk melden aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Support by Juul deze doorvoeren, op eigen risico en voor rekening van de opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Support by Juul.

9. Indien de opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Support by Juul heeft gemeld en Support by Juul deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Support by Juul kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

10. Indien Support by Juul en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat Support by Juul ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Support by Juul zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Support by Juul kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.

11. Reeds geïnstalleerde betaalde plugins en/of thema’s worden apart van de afgenomen dienst door gefactureerd, de tarieven vind je op de website van de plugin/thema bouwer.

Artikel 9: Rechten en plichten van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever voorziet Support by Juul van alle informatie die Support by Juul nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtgever staat tevens in voor de juistheid en volledigheid hiervan.

2. Partijen komen gezamenlijk overeen binnen welke termijn de benodigde informatie geleverd dient te worden.

3. Vertraging en extra kosten die het gevolg zijn van niet tijdige of onjuiste informatieverstrekking van de zijde van de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever dient zich in te zetten, input te leveren en bereikbaar te zijn voor Support by Juul. De opdrachtgever dient binnen een met Support by Juul afgesproken termijn te reageren op correspondentie, om de levertijd zo veel mogelijk in te perken. Late reacties kunnen van invloed zijn op de levertermijn.

5. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeleverd aan Support by Juul. Support by Juul is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze informatie en de verwerking daarvan.

6. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om informatie die en/of materiaal dat aangeleverd dient te worden aan Support by Juul op een juiste wijze te verkrijgen, te delen of te gebruiken. Mogelijke inbreuken op het auteursrecht van derden, verricht door de opdrachtgever, komen niet voor rekening van Support by Juul.

Artikel 10: Rechten van Support by Juul

1. Op de door Support by Juul geleverde websites rust het auteursrecht van Support by Juul. Het is niet toegestaan de door Support by Juul gemaakte websites door te verkopen of te dupliceren, anderszins te verveelvoudigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan is overeengekomen, zonder dat Support by Juul daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

2. Handelt de opdrachtgever of een derde in strijd met het bepaalde in dit artikel, dan is de opdrachtgever verplicht de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van een berekening van de opbrengsten voor Support by Juul in het geval dat dergelijk gebruik rechtmatig had plaatsgevonden.

3. Het is niet toegestaan gedurende het traject zelf aanpassingen, updates of overige wijzigingen door te voeren met betrekking tot de website. Dit is enkel toegestaan na afloop van het traject.

Artikel 11: Opzeggen

1. Support by Juul levert een dienst op maat. De opdrachtgever, niet zijnde een particulier, heeft geen recht op bedenktijd nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte.

2. De opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden anders dan op grond van hetgeen in artikel 11 en 12 is bepaald en/of met wederzijds goedvinden is overeengekomen.

Artikel 12: Overmacht

1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan ziekte, overlijden, overheidsmaatregelen, computerstoring of storingen in benodigde software en andere onvoorziene omstandigheden buiten de macht van de opdrachtgever of Support by Juul.

2. In het geval van kortdurende overmacht kan de opleverdatum worden verplaatst. De verplichtingen over en weer worden tijdelijk opgeschort.

3. Is overmacht langdurig van aard, dan kan de overeenkomst door beide partijen worden ontbonden.

4. Onder kortdurende overmacht wordt in beginsel verstaan: overmacht die korter duurt dan 8 weken. Blijkt overmacht langer te duren dan 8 weken, dan wordt gesproken over langdurige overmacht.

5. Indien de opdrachtgever niet in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen, bestaat de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst te verplaatsen, totdat wel aan de betalingsverplichting kan worden voldaan. Blijkt de opdrachtgever blijvend niet in staat aan de betalingsverplichting te voldoen, dan heeft opdrachtgever klant geen recht op restitutie van de gedane aanbetaling. Het traject wordt in dat geval stopgezet.

6. In het geval van overmacht zoeken Support by Juul en de opdrachtgever gezamenlijk naar een passende oplossing. In overleg is het mogelijk in het bepaalde van dit artikel af te wijken.

Artikel 13: Ontbinding

1. Support by Juul heeft het recht te ontbinden indien:
a. De opdrachtgever na aanmaning niet aan zijn betalingsverplichting voldoet
b. De opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of goede vrees bestaat dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen.
c. De opdrachtgever wangedrag vertoont waardoor Support by Juul de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

2. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Support by Juul toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.

3. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen voor het herstellen van het gebrek. Deze termijn wordt aan de wederpartij medegedeeld.

4. Support by Juul behoudt het recht op betaling voor de reeds verrichte werkzaamheden indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van dit artikel.

5. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Support by Juul is niet aansprakelijk voor typefouten, taalfouten en eventuele andere onjuistheden in de geleverde website.

2. Support by Juul is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.

3. Indien toch aansprakelijkheid wordt vastgesteld, is Support by Juul slechts aansprakelijk voor de schade die direct en rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Support by Juul.

4. Support by Juul is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

5. Onder directe schade wordt niet uitsluitend verstaan: kosten ten behoeve van het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of bekering van de directe schade.

6. Support by Juul is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is ontstaan door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de diensten van Support by Juul.

7. De opdrachtgever vrijwaart Support by Juul van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat.

8. De opdrachtgever vrijwaart Support by Juul van alle aansprakelijkheid indien deze zelfstandig wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen zonder voorafgaande toestemming van Support by Juul.

9. Support by Juul is niet aansprakelijk voor fouten ten gevolge van door de opdrachtgever uitgevoerde software updates.

10. Support by Juul is niet aansprakelijk voor gehackte websites. Support by Juul spant zich in om websites voldoende te beveiligen maar is niet aansprakelijk voor onverwachte hacks. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor beveiliging na het afronden van het traject bij Support by Juul.

11. Support by Juul aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bugs en/of datalekken in of het offline gaan van WordPress, thema’s of plug-ins, hosting bedrijven of servers.

12. Het bepaalde in dit artikel geldt voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 15: Klachten

1. Klachten dienen binnen 14 dagen na de levering te worden ingediend bij Support by Juul.

2. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting niet aan.

3. De opdrachtgever en Support by Juul zoeken in alle gevallen gezamenlijk naar een oplossing voor de klacht, daarbij is het mogelijk af te wijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 16: Overige bepalingen

1. Door Support by Juul gegeven adviezen met betrekking tot het doorverwijzen naar externe partijen, zoals hosting providers en/of softwareleveranciers zijn in geen geval bindend. De opdrachtgever voert deze uit voor eigen rekening en risico. Support by Juul aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor gegeven adviezen.

2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor aangeleverde beelden, teksten en andere materialen. Support by Juul is in geen geval aansprakelijk indien deze materialen op wat voor wijze dan ook onjuist verkregen zijn.

3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de persoonsgegevens die door middel van de website verzameld worden.

4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een ontwerp van Support by Juul door een ander (tegen een lager tarief) te laten programmeren, of het zelf te programmeren.

5. Ontevredenheid over ontwerpen dienen tijdig aan Support by Juul te worden medegedeeld.

6. Support by Juul werkt locatie-onafhankelijk. Dit kan betekenen dat het internet niet altijd overal even sterk is, waardoor Support by Juul in sommige gevallen onverwacht offline is. Dat kan van invloed zijn op de opleveringstermijn. Support by Juul stelt de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van latere levering.

7. Support by Juul deelt regelmatig content over opdrachtgevers en sneak-peaks van websites. Hiervoor geeft de opdrachtgever toestemming. Mocht de opdrachtgever hiermee niet akkoord gaan, dan dient deze dit tijdig aan Support by Juul mede te delen.

8. Een aangeschafte strippenkaart heeft een geldigheid van 3 maanden. Na verloop van deze termijn is het niet meer mogelijk de strippenkaart in te zetten. De opdrachtgever heeft na aanschaf van een strippenkaart geen recht op restitutie voor het niet gebruikte gedeelte.

9. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een overeenkomst met en het betalen van de hostingpartij en/of domeinnaam.

Artikel 17: Wijzigingen

1. Op iedere overeenkomst gesloten met Support by Juul is Nederlands recht van toepassing.

2. In het geval van een geschil zoeken Support by Juul en de opdrachtgever eerst gezamenlijk naar een passende oplossing alvorens het geschil bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.

3. In het geval van een geschil is de rechter in het arrondissement Midden-Nederland bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.

Artikel 18: Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Support by Juul en overeenkomsten tussen Support by Juul en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Apeldoorn.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hey! Waar kan ik je mee helpen?